Ante o Día dos Océanos 2020. Por Daniel Rey

O próximo 8 de xuño celébrase o Día dos Océanos. Daniel Rey, director do Centro de Investigación Mariña CIM-UVigo e do Campus do Mar, achega unha serie de reflexións sobre os retos de futuro que debemos afrontar.

 

O 8 de xuño celebraremos o Día Mundial dos Océanos. Cada vez somos máis conscientes da importancia e potencial económico dos océanos e de toda a industria marítima, hoxe agrupada baixo o impulso da denominada economía azul. O Día Mundial dos Océanos deste ano alenta o movemento global 30 x 30 que pide aos líderes mundiais que protexan polo menos o 30% dos nosos océanos a través dunha rede de áreas altamente protexidas na procura dun modelo de protección que asegure o difícil equilibrio dos ecosistemas oceánicos. Na actualidade, e segundo os datos do Centro Mundial de Vixilancia da Conservación (CMVC) do Programa da ONU para o Medio Ambiente (PNUMA), tan só un 1,6% dos océanos estaban legalmente protexidos no 2010.

Os océanos ocupan máis do 70% da superficie da terra. A sensación de que o seu inmenso volume constitúe unha extensión ilimitada e indomeable de auga está fortemente arraigada na conciencia colectiva. Incluso oceanógrafos e científicos mariños vemos o océano como un volume infinitamente vigoroso e brutal, gobernado unicamente polas leis fundamentais do universo, tecnoloxicamente inalcanzable, a derradeira fronteira do noso planeta. Inabordable a escala humana.

Impulso da economía azul

Pero é esta percepción fundamentada? Segundo a Comisión Europea, a economía azul da UE representa 5.4 millóns de empregos e un valor agregado bruto de pouco menos de 500 mil millóns de euros anuais. Os principais sectores de actividade son, tanto industrias tradicionais como o transporte de mercancías por vía marítima (o 90% do comercio intercontinental), as pesqueiras (1% do total do PIB na UE) e a explotación de gas e petróleo (sobre o 50% é extraído offshore);  como novas áreas económicas cun rápido crecemento, como a acuicultura (20% da produción pesqueira na UE con unha taxa de crecemento do 7% anual, fronte ao estancamento das pesqueiras), o turismo marítimo e costeiro (a actividade sectorial marítima máis importante da UE achegando 182 millóns de euros de valor agregado bruto e representado un térzo de toda a economía azul), ou os aínda incipientes campos da biotecnoloxía, a enerxía oceánica e a minaría mariña.

A importancia de toda esta actividade económica dá lugar á adopción en 1982 da Convención da Lei do Mar na ONU. Esta normativa, subscrita inicialmente por 160 nacións soberanas, regula o uso e establecemento de mecanismos de adquisición de propiedade e de seguridade xurídica que permitan o desenvolvemento económico dos recursos en alta mar. Este feito singular iniciará o plan de colonización e extensión territorial máis importante, e máis pacífico, da historia da humanidade. Ao seu abeiro España presentou no 2009 tres propostas de extensión da plataforma continental máis aló das 200 millas e ata o máximo de 350  no  mar Cantábrico, Galicia e illas Canarias. Isto suporía un aumento de case o 85% da superficie emerxida do noso territorio ás areas somerxidas adxacentes á costa. España tería dereitos sobre os recursos naturais dos fondos mariños da zona ampliada.
Como conciliar pois a economía azul depositaria de grandes esperanzas e prosperidade na capacidade de desenvolvemento económico e social do mar coa necesidade de protección dos ecosistemas oceánicos máis sensibles e á vez fonte dunha parte importante da súa riqueza?

“Galicia posúe o potencial científico necesario para impulsar as ciencias e as tecnoloxías do mar”

Máis investigación e maior coordinación entre administracións. Galicia posúe o potencial científico necesario para impulsar e dinamizar a investigación, a docencia e a transferencia de coñecemento excelente nas ciencias e tecnoloxías do mar.  E é quen tamén de proporcionar á industria as ferramentas que melloren a súa competitividade a escala global á vez que se investigan, identifican e inventarían os elementos que precisen medidas específicas de conservación e poidan declararse como de interese comunitario dentro da notable diversidade xeomorfolóxica, oceanográfica e bioxeográfica da nosa costa.

A este respecto, o Pacto Verde Europeo presentado o pasado 20 de maio pola Comisión Europea sinala dúas accións principais: a Estratexia da UE sobre a biodiversidade, baixo o lema ‘recuperando a natureza nas nosas vidas’, e un programa fortemente aliñado coa Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible, a estratexia ‘Da Granxa ao Prato’ (Farm to Fork F2F) orientado a crear na UE o sistema alimentario máis saudable e sostible do mundo. Estas accións materializan unha incipiente vontade de reconstrución europea antes do Brexit e a crise do coronavirus e abren unha oportunidade para abordar algúns dos problemas que afectan ás crises da biosfera e do clima. Haberá máis e máis importantes.

É o momento de materializar no ámbito da ETEA o espazo que acolla toda esta capacidade e favoreza as sinerxías entre as universidades, institutos tecnolóxicos e os centros rexionais do CSIC e o IEO, hoxe maioritariamente agrupados no Campus do Mar. A que esperamos para desenvolver neste territorio ligado económica e socialmente ao mar un gran centro de referencia internacional?Project funded by the Spanish Ministry of Education within the framework of the Campus of International Excellence program and by the spanish Ministry of Economy and Competitiveness, within the National Plan for Scientific Research, Development and Technological Innovation.

X